Els 0,00 € que pago d’impostos durant el 2018 es destinen als següents serveis i despeses municipals:

- Govern municipal i resta de regidors: 0,00 €
- Personal administratiu : 0,00 €
- Personal dels serveis tècnics: 0,00 €
- Brigada de manteniment, neteja viaria i jardineria: 0,00 €
- Personal neteja dependències municipals i escoles: 0,00 €
- Personal auxiliar centres escolars i espai jove: 0,00 €
- Guàrdia municipal: 0,00 €
- Personal i despeses de l'emissora municipal: 0,00 €
- Seguretat social del personal: 0,00 €
- Altres despeses de personal: 0,00 €
- Treballs tècnics realitzats per professionals externs: 0,00 €

- Conservació i reparació edificis municipals: 0,00 €
- Conservació i reparació via pública: 0,00 €
- Manteniment d'equipaments esportius: 0,00 €
- Manteniment de zones verdes i jardineria: 0,00 €
- Manteniment de camins, recs i cunetes: 0,00 €

- Manteniment i despeses dels vehicles: 0,00 €
- Subministrament energia elèctrica edificis i equipaments: 0,00 €
- Enllumenat via pública: 0,00 €
- Telefonia fixa, mòbil i de dades: 0,00 €

- Manteniment programes i equips informàtics: 0,00 €
- Material d'oficina, copisteria, correus: 0,00 €
- Primes d'assegurances: 0,00 €

- Promoció econòmica del municipi: 0,00 €
- Festes populars: 0,00 €
- Activitats culturals: 0,00 €
- Activitats esportives: 0,00 €
- Activitats de joventut: 0,00 €
- Escola de música, cursos i tallers: 0,00 €
- Salut pública: 0,00 €
- Mitjans d'informació, revista Veïns, butlletí Moute: 0,00 €

- Benestar social i atenció a la gent gran: 0,00 €
- Transport urbà de viatgers: 0,00 €
- Recollida d'animals abandonats: 0,00 €

- Subvenció llar d'infants municipal: 0,00 €
- Subvencions a escoles, entitats, clubs i associacions: 0,00 €
- Subvencions per mesures d'eficiència energètica: 0,00 €

- Amortitzacions de préstecs: 0,00 €
- Interessos i despeses financeres: 0,00 €

- Despeses diverses : 0,00 €
- Superàvit per inversions: 0,00 €
- Programes d'ocupació: 0,00 €
- Recollida d'escombraries i abocador: 0,00 €
- Serveis d'aigües: 0,00 €