Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | SEU electrònica | Agenda | Contacte | Guies | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura i esdeveniments
  Educació
  Joventut
  Esports
  Promoció econòmica
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal ciutadà electrònic

Línia Verda Vilafant

Poum - Nou planejament urbanístic

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

El temps a Vilafant

Convocatòria de Ple ordinari 20 setembre 2017

amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

Convocatòria de Ple ordinari 20 setembre 2017

PLE MUNICIPAL

 

 

Per ordre de l’Alcaldessa i a petició del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, us trasllado el nou ordre del dia de la sessió plenària ordinària del proper dimecres 20 de setembre, el qual incorpora el següent assumpte: “Moció per demanar retractació al regidor del PP per les declaracions del passat 24/01/2017”.

Aquesta moció havia estat presentada en data 9/3/2017 pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió i havia quedat sobre la taula a les dues darreres sessions plenàries ordinàries dels mesos de maig i juliol d’enguany.

 

 

C O N V O C A T Ò R I A

 

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 20 de setembre de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2017.

 

2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

 

3.- Informació de l’Alcaldia.

 

4.- Aprovació definitiva del projecte d'obres d’Arranjament del camí del mas Bonet.-Fase 1 de Vilafant.

 

5.- Acord de declaració d’utilitat pública de l’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per a l’execució del projecte d’Arranjament del camí del mas Bonet.-Fase 1 de Vilafant, i aprovació de la relació de béns i drets l’ocupació dels quals és indispensable per a aquesta execució.

 

6.- Aprovació definitiva del Projecte executiu de millora de la xarxa de drenatge i urbanització del Carrer Figueres (Fases I i II).

 

7.- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament “Can Massanet” a Vilafant.

 

8.- Aprovació provisional del Projecte de modificació núm. 14 del Pla General de Vilafant a la UA4 “Carrer Empordà”.

 

9.- Acord de verificació del text refós de la modificació del Pla de millora urbana UA11 “Mas Bellmunt”, aprovat definitivament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 2 de juny de 2015.

 

10.- Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilafant.

 

11.- Acord per a l’assignació provisional de les funcions pròpies dels llocs de treball d’Administratiu/va de la Relació de Llocs de Treball a les persones que actualment ocupen els llocs de treball d’auxiliars administratius/ves de la plantilla municipal.

 

12.- Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2016.

 

13.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de les obres corresponents al Projecte executiu de millora de la xarxa de drenatge i urbanització del Carrer Figueres (Fases I i II) i convocatòria de la licitació.

 

14.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017 del pressupost municipal d’enguany.

 

15.- Moció per demanar retractació al regidor del PP per les declaracions del passat 24/01/2017.

 

16.- Precs i preguntes.

 

Josep Mª Cortada Puig

Secretari-Interventor

Vilafant, 19 de setembre de 2017

 

 

 

 


Altres notícies
C O N V O C A T Ò R I A de Ple Ordinari
dimecres 18 de juliol de 2018,

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Convocatòria de ple EXTRAORDINARI
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter extraordinari, tindrà lloc el proper dimecres 27 de juny de 2018, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial.

Obres d'asfaltat c. Figueres
L'asfaltat del carrer Figueres, des de la rotonda de l'Ajuntament, afectarà multiples carrers de Vilafant, dels dies 25 al 29 de juny

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya