Ajuntament de Vilafant Vilafant Vilafant Mou-te
  Inici | Agenda | Contacte | Guies | Portal Transparència | Suggeriments
 
Ajuntament
  Alcaldia i Consistori
  Contribuents i Proveïdors
  Ordenances i reglaments
  Urbanisme
  Medi Ambient
  Cursos i Tallers
  Cultura
  Educació
  Joventut
  Esports
  Esdeveniments
  Transport públic
  Altres
Tràmits i taulell d'anuncis
  Tràmits i doc. en línia
  Perfil del contractant
  Edictes i anuncis
  Normativa en tràmit
  Acords de Plens i Juntes
  Avisos a la població
  Planejament en tràmit
  Recursos Humans
Municipi
  Presentació
  Història
  Entitats i Associacions
  Indústria i comerç
  Allotjaments turístics
Altres serveis
  Revista Veïns
  Serveis Socials - Primària
  Ràdio Vilafant 107.3FM
 
 
Cerca

Portal de transparència de l'Ajuntament de Vilafant

Línia Verda Vilafant

Casal d'estiu de Vilafant

On van a parar els meus impostos

Vídeos de Vilafant

Factura electrònica - e.fact

Poum - Nou planejament urbanístic

Avisos a la població

Perfil del contractant

Club de Feina

Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores

C O N V O C A T Ò R I A Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consi

Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores

C O N V O C A T Ò R I A

Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 17 de maig de 2017, a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial, amb l'ordre del dia que es transcriu a continuació:

1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 15 de març de 2017.

2.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la darrera sessió plenària ordinària.

3.- Informació de l’Alcaldia.

4.- Aprovació inicial del projecte executiu de millora de la xarxa de drenatge i urbanització del Carrer Figueres (Fases I i II).

5.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 15 del Pla General d’Ordenació Urbana relativa als usos i construccions en sòl no urbanitzable.

6.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 16 del Pla General d’Ordenació Urbana per a la regulació de tanques en sòl urbà i no urbanitzable.

7.- Aprovació inicial modificació puntual núm. 14 del Pla General d’Ordenació Urbana a l’UA4 “Carrer Empordà”.

8.- Acord d’aprovació inicial de l’afectació a l’ús públic del tram del camí municipal del Cementiri de 365 m de longitud i una superfície de 1.129,43 m², que discorre entre el Cementiri municipal i el camí vell de Figueres a Avinyonet de Puigventós.

9.- Aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Vilafant.

10.- Informació relativa a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 22 de març de 2017, relatiu a l’aprovació del Pla pressupostari a mitjà termini elaborat per l’Ajuntament de Vilafant per al període 2018-2010.

11.- Acord de modificació del contracte subscrit amb URBASER, S.A. per a la gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals amb la finalitat d’incorporar-hi la recollida de la fracció orgànica (FORM) i l’amortització/finançament del subministrament de contenidors soterrats, construcció de les respectives àrees dels mateixos, i instal·lació d’un sistema de pesatge al camió de recollida.

12.- Acord d’aprovació provisional de la modificació provisional de la Reglamentació de preus públics per a l’establiment del preu corresponent a la utilització de la piscina municipal, i de l’ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per tinença d’animals.

13.- Aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana als efectes d’adaptar-la a la normativa sectorial específica en matèria de comerç ambulant, conservació i reparació de les vies públiques, i contaminació.

14.- Informació del Decret de l’Alcaldia de data 28 de març d’enguany relatiu a la delegació a la gerència de XALOC de la potestat sancionadora i a la Presidència delegada de XALOC de la revisió dels actes administratius emesos per aquesta; ambdues delegacions quedaran vinculades, quant a la seva durada i vigència, al conveni de delegació de la gestió i recaptació dels expedients sancionadors per infraccions en matèria d’infraccions de la normativa de trànsit viari urbà i de convivència.

15.- Aprovació del conveni a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut Compartit 2017.

16.- Aprovació del Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Vilafant.

17.- Acord per a la implantació al municipi de Vilafant del projecte comunitari Entorns sense fums impulsat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

18.- Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals (consensuada per part de l’ACM i la FMC).

19.- Moció presentada pels grups municipals d’ERC i CiU per a demanar retractació al regidor del PP per les declaracions del passat 24 de gener de 2017.

20.- Precs i preguntes.

Vilafant, 12 de maig de 2017

Consol Cantenys i Arbolí
Alcaldessa


Altres notícies
Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 19 de juliol de 2017, a les 20 hores
Per la present es convoca als senyors i senyores regidors/es a la sessió del Ple de l'Ajuntament que, amb caràcter ordinari, tindrà lloc el proper dimecres 19 de juliol de 2017 a les 20 hores, al Saló de sessions de la Casa consistorial

Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS)
iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, del Departament de Salut amb la col·laboració d’altres organismes de la Generalitat i les entitats municipalistes

Llum verda al nou Institut de Vilafant
Aquest dilluns 19 de juny del 2017 l'Ajuntament de Vilafant ha rebut una visita llargament esperada i que apropa una mica més al final dels barracons de l'actual Institut de secundària. El Sr. Lluís Baulenas, Director General de Centres Públics i el Sr. J

Inventari de Parc d'habitatges desocupats a Vilafant
el primer pas per poder dissenyar polítiques socials per fer front a la dificultat d'accés a l' #HabitatgeVilafant

 
  Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 17740 Vilafant - Horari: 8h-14h
Telèfon: 972 54 60 20
Enllaços d'interès
Portal Generalitat d'Ofertes laborals
Patronat de Turisme Costa Brava - Pirineu Oriental
Ajuntament de Rovetta
Agenda Llatinoamericana
Softcatalà - Associació sense ànim de lucre
Generalitat de Catalunya